top of page
Office Building at Night

אתגרים בין תרבותיים בתהליכי מיזוג ורכישה

30% מתהליכי מיזוג ורכישה נכשלים עקב חוסר יכולת לגשר בין פערים תרבותיים 
Isaac Dixon

 

למה להפוך חלק מהסטטיסטיקה,
כשאפשר להימנע מכך?

למרות הקצב ההולך וגובר של מיזוגים ורכישות ברחבי העולם, הסטטיסטיקה מצביעה על כישלון של בין 70 ל- 90 אחוזים מהם. הנתונים הללו נובעים בחלקם מהאתגר התרבותי שנוצר מעצם חבירתן של שתי חברות בעלות ערכים תרבותיים, לאומיים וארגוניים שונים ליצירת תרבות ארגונית אחת משותפת. להבדלים תרבותיים אלה ישנן השלכות מרחיקות לכת על שלל תהליכים חוצי ארגון, והיום אנו עדים לכך יותר מתמיד.

 

החדשות הטובות הן שישנו פתרון לבעיה האקוטית הזו, והוא טמון בהדרכה ייעודית של הארגון להבנת הקשר ההדוק בין שוני תרבותי לבין צמיחה עסקית. תהליכי מיזוג ורכישה מוצלחים מבוססים על גיבוש תרבות ארגונית אחת הלוקחת בחשבון הן את השונות והן את הערכים המשותפים של כל אחד מן הצדדים.

 

וזוהי בדיוק מטרתה של סדנה זו - הקניית פרקטיקות מוכחות למינוף השוני התרבותי לטובת שיפור הביצועים, הגדלת התפוקה וצמיחת הארגון החדש. 

bottom of page